1. Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
  2. Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
  3. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.
  4. E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
  5. Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
  6. És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
  7. Nógah, Néfeg és Jáfia.
  8. És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.
  9. Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
  10. Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
  11. Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
  12. Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
  13. Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
  14. Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
  15. Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
  16. Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
  17. Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
  18. És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
  19. Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
  20. És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.
  21. Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
  22. És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
  23. Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
  24. Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.