1. Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda:
  2. Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet,
  3. Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban;
  4. Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot!
  5. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek! A míg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom.
  6. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.
  7. Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és a ki ellenem támad, mint az álnok.
  8. Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét?
  9. Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljő a nyomorúság reá?
  10. Vajjon gyönyörködhetik-é a Mindenhatóban; segítségül hívhatja-é mindenkor az Istent?
  11. Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; a mik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.
  12. Ímé, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!
  13. Ez a gonosz embernek osztályrésze Istentől, és a kegyetlenek öröksége a Mindenhatótól, a melyet elvesznek:
  14. Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.
  15. Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják.
  16. Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is össze ruháit, mint a sarat:
  17. Összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik.
  18. Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz-csinálta kunyhó.
  19. Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva; felnyitja szemeit és semmije sincsen.
  20. Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem, éjjel ragadja el a zivatar.
  21. Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.
  22. Nyilakat szór reá és nem kiméli; futva kell futnia keze elől.
  23. Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.