1. És szóla Elihu, és monda:
  2. Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!
  3. Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
  4. Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
  5. Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
  6. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl talált hibám nélkül!
  7. Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.
  8. És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
  9. Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
  10. Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
  11. Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
  12. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
  13. Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?
  14. Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:
  15. Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.
  16. Ha tehát van eszed, halld meg ezt, és a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
  17. Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
  18. A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
  19. A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.
  20. Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!
  21. Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
  22. Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;
  23. Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
  24. Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.
  25. Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.
  26. Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.
  27. A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
  28. Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
  29. Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
  30. Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.
  31. Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
  32. A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
  33. Avagy te szerinted fizessen-é csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!
  34. Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:
  35. Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
  36. Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!
  37. Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.