1. Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?
  2. Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.
  3. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.
  4. Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, a ki kimentse őket.
  5. A mit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.
  6. Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!
  7. Hanem nyomorúságra születik az ember, a mint felfelé szállnak a parázs szikrái.
  8. Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
  9. A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen.
  10. A ki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
  11. Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
  12. A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
  13. A ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.
  14. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
  15. A ki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
  16. Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
  17. Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
  18. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
  19. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
  20. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
  21. A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
  22. A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
  23. Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
  24. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
  25. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
  26. Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
  27. Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.