1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
  2. Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
  3. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.
  4. Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.
  5. Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.
  6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.
  7. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.
  8. Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet;
  9. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat.
  10. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
  11. Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
  12. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tőlem.
  13. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.
  14. Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.
  15. De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.
  16. Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
  17. Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.
  18. Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.
  19. A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
  20. Mily bőséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
  21. Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.
  22. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
  23. Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
  24. Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!
  25. Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!