1. Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
  2. Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
  3. Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
  4. Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
  5. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
  6. Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.
  7. Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
  8. Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.
  9. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
  10. Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.
  11. Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.
  12. Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.
  13. A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.
  14. A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.
  15. Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
  16. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
  17. Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.
  18. Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.
  19. A ki őszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt.
  20. Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.
  21. Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.
  22. Mint a disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága.
  23. Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
  24. Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
  25. A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.
  26. A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás van.
  27. A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
  28. A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.
  29. A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
  30. Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.
  31. Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!
  32. A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.