1. Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
  2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
  3. Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
  4. Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
  5. Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
  6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
  7. A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
  8. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
  9. Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
  10. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
  11. Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
  12. Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
  13. A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
  14. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
  15. Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
  16. E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
  17. A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
  18. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
  19. A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
  20. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
  21. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
  22. Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
  23. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
  24. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
  25. Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
  26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász!
  27. Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
  28. Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
  29. Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
  30. Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
  31. És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
  32. A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
  33. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
  34. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
  35. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.