1. Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
  2. A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
  3. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
  4. Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
  5. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
  6. Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
  7. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
  8. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
  9. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
  10. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
  11. Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
  12. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
  13. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
  14. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
  15. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
  16. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
  17. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
  18. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
  19. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
  20. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
  21. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
  22. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  23. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  32. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  33. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  34. Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  35. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  36. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!