1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
  2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
  3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
  4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
  5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
  6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
  7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
  8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
  9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
  10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
  11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
  12. Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
  13. És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
  14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
  15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
  16. Mindenkor örüljetek.
  17. Szüntelen imádkozzatok.
  18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  19. A Lelket meg ne oltsátok.
  20. A prófétálást meg ne vessétek,
  21. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
  22. Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
  23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
  24. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
  25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
  26. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
  27. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
  28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.