1. A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
  2. Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.
  3. És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
  4. Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
  5. Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.
  6. És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
  7. És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.
  8. Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.
  9. És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.
  10. Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.
  11. Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
  12. A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.
  13. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
  14. És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
  15. És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.
  16. És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
  17. Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
  18. És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?
  19. Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.
  20. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
  21. A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;
  22. Kina, Dimóna és Adada;
  23. Kedes, Hásor és Ithnán;
  24. Zif, Télem és Bealóth;
  25. Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;
  26. Amam, Séma és Móláda;
  27. Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;
  28. Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
  29. Baála, Ijjim és Eczem;
  30. Elthólád, Keszil és Hormah;
  31. Siklág, Madmanna és Szanszanna;
  32. Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.
  33. A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh;
  34. Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;
  35. Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
  36. Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.
  37. Senán, Hadása és Migdal-Gad;
  38. Dilán, Miczpe és Jokteél;
  39. Lákis, Boczkát és Eglon;
  40. Kabbon, Lahmász és Kitlis;
  41. Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.
  42. Libna, Ether és Asán;
  43. Jifta, Asná és Neczib;
  44. Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.
  45. Ekron, ennek mezővárosai és falui.
  46. Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
  47. Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
  48. A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;
  49. Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
  50. Anáb, Estemót és Anim;
  51. Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.
  52. Aráb, Dúma és Esán;
  53. Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
  54. Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.
  55. Maón, Karmel, Zif és Júta;
  56. Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
  57. Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.
  58. Halhul, Béth-Czúr és Gedor;
  59. Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.
  60. Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.
  61. A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;
  62. Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.
  63. De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.