1. A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
  2. És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
  3. Haczar-Sual, Bála és Eczem;
  4. Eltolád, Bethul és Horma;
  5. Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;
  6. Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
  7. Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
  8. És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
  9. A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
  10. A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
  11. És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.
  12. Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
  13. Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
  14. És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
  15. Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
  16. Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
  17. A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
  18. És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:
  19. Hafaráim, Sion és Anaharath;
  20. Rabbith, Kisjon és Ébecz;
  21. Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.
  22. És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
  23. Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
  24. A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
  25. És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
  26. Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot.
  27. Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
  28. És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
  29. Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
  30. És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
  31. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
  32. A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
  33. Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
  34. Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
  35. Erősített városok ezek: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
  36. Adáma, Ráma és Hásor;
  37. Kedes, Edrei és Én-Hásor;
  38. Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.
  39. Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
  40. A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
  41. És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;
  42. Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
  43. Élon, Timnatha és Ekrón;
  44. Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
  45. Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
  46. Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
  47. De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
  48. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
  49. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.
  50. Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
  51. Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.