Michelangelo Buonarroti: Ésaiás próféta
1508-1512, Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, Róma
 
   Az embert a bűneiből megváltó isteni személy utáni vágyakozás évezredeken át fennmaradt, kiváltképp a zsidó népnél, melynek körében próféták erősítették meg újra és újra az ősevangélium (I. Móz. 3:15) ígéretét. Isten megígérte a bűnből való szabadulás lehetőségét, azt, hogy megváltja, kiszabadítja az embert a bűn rabságából. Mindenki, aki kívánja az igaz életet, lehetőséget kapjon fogságából menekülni. Ezek a messiási jövendölések az Ószövetség egészében megtalálhatók és a Megváltó születésétől egészen a haláláig, sőt, második eljöveteléig világítják meg küldetését (Lásd: Ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusról és beteljesülésük). A Biblia próféciáinak ígéretei és ezek beteljesedése páratlan a különböző vallások körében.
   Ésaiás próféta könyvében találhatjuk a Biblia talán legszebb ígéreteit a Megváltóról: "...Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" (Ésa. 9:6)
   Jézus neve szó szerint "szabadító"-t jelent és a héber "Jósua" névnek felel meg. E név kifejezte Jézus küldetését, hisz ő azért jött, hogy megmentse a világot, és bűneiktől megszabadítsa az embereket. "Mindez pedig azért történt így, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme, a szűz (fiatalasszony) fogan méhében, és szül fiat, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti: Velünk az Isten" (Mt. 1:22-23; Ésa. 7:14).
   A Krisztus név a héber "Messiás" szó görög megfelelője. Jelentése: Szentlélekkel felkent uralkodó. Az Ószövetségben a királyokat, a papokat és a prófétákat olajjal szokták felkenni, ami a Szentlélek jelképe. Azt hangsúlyozták ezzel, hogy ne önkényesen, hanem Isten nevében, az igazság szellemében szolgálják a népet.
   Az eljövendő Messiás igazságosságáról és könyörületességéről is szólt a próféta. Úgy mutatta be őt, mint aki "nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli a gyöngéket és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett" (Ésa. 11:3-4).
   A Megváltóról mint az Úr szenvedő szolgájáról beszélt, aki népe bűneit magára veszi, és kínhalállal hal meg. A Jézus korabeli farizeusok és írástudók, de még a Mester tanítványai sem akartak hallani ilyen Messiásról, mert "balgatagok és rest szívűek" voltak "mindazoknak elhivésére, amiket a próféták szóltak!" (Lk. 24:25)
   Értünk vállalt helyettes áldozatáról - szenvedéseiről, megdicsőüléséről - is jövendölt Ésaiás (Ésa. 53:3-7).
   Jézus életében hányszor botránkoztak meg azon, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel barátkozott! Mennyire nem értették küldetését: "Az Úr Isten Lelke van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást" (Ésa. 61:1).
   
   Isai törzséből, mely rég nem hajta lombot,
   Sőt ágak nélkül állt, egy vesszőszál eredt,
   S gyümölcsként a világ üdvét termette meg,
   Ki mindazt élteti, ami halálba romlott.
   
   Öröktől Isten Ő, s megnyugszik rajt a Lélek:
   Háromszor bölcs Lélek, hisz érti azt, amit
   Más senki föl nem ér. Sziklát, hegyet rak itt,
   Tengerhatárt kiszab, s a gyönge Véle éled.
   
   Nem látszat, s a tömeg-ízlés szerint ítél a
   Dávid-fi álatala. Ő lesz szegény joga,
   Fáradtnak vígasza, szavára lesz sima
   
   A görbe. Fényes a sötét és gyors a béna.
   Jogara véd vagy üt. Mint rózsaág olyan:
   Kedvesen illatoz, és szúr fájdalmasan.
   
   (Andreas Gryphius: Isai törzséből)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mi a messiási jövendölések lényege? Beteljesedtek e ezek a jövendölések hiánytalanul?
   2. Csak a Biblia tartalmaz ígéreteket a Megváltóról? Mennyiben különböznek ezek a Szentírás kijelentéseitől?
   3. Ki áll jövendöléseinek középpontjában?
   4. Mit jelent az Immanuel név? Mit jelent a Jézus és a Krisztus név?
   5. Miért nem értették Jézus cselekedeteit az akkor élő vallási vezetők?